Οπλίτης (Μελανόμορφη) / Hoplite ( Black-figured)

οπλιτης 4

Advertisements