Κάτοψη αρχαιοελληνικού ναού / Ancient greek temple floor plan

ΚΑΤΟΨΗ

 

1 ) πρώτο επίπεδο

2) δεύτερο επίπεδο

3) τρίτο επίπεδο

4) τέταρτο επίπεδο

5) πέμπτο επίπεδο

6) έκτο επίπεδο

7) έβδομο επίπεδο

8) πρόναος –  μπροστινό μέρος του ναού που επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό του κυρίως ναού.

9) κυρίως ναός ( Σηκός ) – Είναι ο κύριος εσωτερικός χώρος του ναού. Ήταν αποκλειστικά αφιερωμένος και χρησίμευε για την φύλαξη του αγάλματος της θεάς ή του θεού, γι’ αυτό και ήταν κλειστός για το κοινό, αφού οι τελετές και οι θυσίες γίνονταν στον βωμό που βρισκόταν έξω από τον ναό.

10)  άδυτον – Ιδιαίτερος χώρος με ενδιάμεσο τοίχο, έτσι ώστε να μην είναι άμεσα προσβάσιμος. Συνήθως οι ναοί που είχαν άδυτο  φιλοξενούσαν μαντείο ή θεούς με ιαματικές ικανότητες  και είχαν το άγαλμα της θεότητας μέσα στο άδυτο κάνοντάς το με αυτό τον τρόπο πιο απομονωμένο από τους θνητούς. Στο άδυτο επιτρεπόταν η είσοδος μόνο στους ιερείς του ναού

11)  άγαλμα θεότητας

12)  οπισθόδρομος – Οπίσθιος χώρος του ναού με είσοδο από το εξωτερικό του οικοδομήματος. Άλλοτε ο οπισθόδομος ήταν πλήρως απομονωμένος από τον κυρίως ναό , ενίοτε όμως επικοινωνούσε μαζί του μέσω θύρας. Ο οπισθόδομος κατείχε ενδεχομένως τη θέση του θησαυροφυλακίου οπότε και φυλασσόταν με κιγκλιδώματα.

13 ) Περίστασις  = πρόναος + κυρίως ναός + άδυτον + οπισθόδρομος

 

 1) first level

2) second level

3) third level

4) fourth level

5) fifth level

6) sixth level

7) seventh level

8) pronaos – The inner area of the portico of a Greek temple

9) cella – the inner chamber of  the temple

10) adyton –  restricted area within the cella of the temple. Its name meant “inaccessible” or “do not enter”. The adyton was frequently a small area at the farthest end of the cella from the entrance. It would house the cult image of the deity.

11) statue of the deity

12) opisthodromos

13) peristasis = pronaos + cella + adyton + opisthodromos

Advertisements