Αρχαίες ελληνικές περικεφαλαίες / Ancient Greek Helmets

περικεφαλαιες

 

 Περικεφαλαίες Ιλλυρικού και Κορινθιακού τύπου αντίστοιχα.

 Illyrian and Corinthian helmet type respectively.

Advertisements