Ζευς – Έργα και ημέραι / Zeus – Works and days

ζευς βουνα 4

 

” . . . γιατί εύκολα αυτός δίνει τη δύναμη  , μα και εύκολα τον ισχυρό καταστρέφει , εύκολα τον περιφανή μειώνει και υψώνει τον αφανή , εύκολα διορθώνει το άδικο και ταπεινώνει τον υπερόπτη  , ο Δίας που από ψηλά βροντά και κατοικεί στα υπέρτατα δώματα . . . ”

” . . . For easily he makes strong, and easily he brings the strong man low; easily he humbles the proud and raises the obscure, and easily he straightens the crooked and blasts the proud,Zeus who thunders aloft and has his dwelling most high . . . ”                                                                                                                                                    Hesiod – Works and days: ll. 5 – 8

Advertisements