Ζευς και Ησίοδος – ”Εργα και Ημέραι” / Zeus and Hesiod – ”Works and days”

ζευς36  Quote taken from Hesiod’s didactic poem ”Works and days”: — ” For upon the bounteous         earth Zeus has thrice ten thousand spirits, watchers of mortal men” — ( 252 – 253 )