Βασιλεύς Πειρίθους / King Pirithous

πειριθουςΤΕΛΙΚΟ

img13_0112Αναπαράσταση βασισμένη σε ερυθρόμορφο αμφορέα του 480 π.Χ. κατά την οποία ο ήρωας απεικονίζεται στα δεξιά της σκηνής. Στην ελληνική μυθολογία, ο Πειρίθους ήταν ο βασιλιάς των Λαπιθών της Θεσσαλίας και  σύζυγός στις Ιπποδάμειας, καθώς και στενός φίλος του Θησέα.Μάλιστα αμφότεροι συμμετείχαν μαζί με άλλους διάσημους ήρωες στο περίφημο κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου.

 

Design based on a red-figured vase that dates back to 480 B.C., ( Pirithous is the figure on the right ).In Greek mythology, Pirithous was the King of the Lapiths in Thessaly and husband of Hippodamia, as well as the close friend of the hero Theseus.Actually both of them were among the company of heroes that hunted the Calydonian Boar.

 

 

Εν νυκτί βουλή / Decision by night

τοξοτης2

 

”Αγών ου μένει άνδρας λελειμμένους”         Αισχύλος 525 – 456 π.Χ.

“There is no avoidance in delay.”                     Αeschylus 525 –  456 B.C.

Υβρίδιο θαλάσσιο πλάσμα λέοντος-ιχθύος / Hybrid sea monster half lion half fish

λεοντοψαροΤΕΛΙΚΟ

 

IMG_20160123_164559     Αναπαράσταση βασισμένη σε αθηναικό αμφορέα του 660 π.Χ. , Βοστώνη , Μουσείο Καλών Τεχνών

Design based on an athenian amphora which dates back to 660 B.C. , Boston , Museum of fine arts

Σειληνοί / Silenoi

σειληνος

Σειληνοί 02Η Σειληνοί ήταν πνεύματα ( δαίμονες ) των ρεόντων υδάτων και της ευφορίας της γης. Κατάγονταν από τη Θράκη και τη Φρυγία και ήταν σύντροφοι του θεού Διονύσου,  γιοί του Σειληνού ( μάντης και διαπαιδαγωγός του Διονύσου ) καθώς επίσης και προπάτορες των φυλών των Σατύρων και των Ορειάδων (νύμφες του βουνού).Συνήθως αναπαρίστανται ως (ηλικιωμένοι σε κάποιες περιπτώσεις) σάτυροι με ουρά αλόγου όπως και αυτιά, μύτη γαμψή και συχνά καλύπτονται με μακρυά φουντωτή χαίτη.Οι δώδεκα αρσενικοί φύλακες του Διονύσου , όταν εκείνος ήταν βρέφος , γνωστοί ως Φήρες Λάμιοι, ήταν πιθανώς Σειληνοί (κατά άλλους κένταυροι).Υπάρχουν αρκετές αναφορές γι ‘αυτούς από τον Όμηρο, τον Παυσανία, τον Στράβωνα και πολλούς άλλους.

The Silenoi ( or Seilinoi )were elderly rustic spirits (daimones) in the train of the god Dionysos, they were sons of the first Seilenos (prophet and tutor of Dionysos) and the fathers of the tribes of Satyrs and Oreiades (mountain nymphs).The Seilenoi were depicted as elderly satyrs with horse’s tail and ears, snub nose and they were often covered in fluffy long hair.The twelve male guardians of the infant Dionysos known as Pheres Lamioi, were probably Silenoi (or centaurs).There are several references about them from Homer, Pausanias, Strabo and many others.

 

Η περικεφαλαία του Αχιλλέα / Helmet of Achilles

κρανος αχιλλεας ΤΕΛΙΚΟ

IMG_20160116_150538Προσεγγιστική αναπαράσταση της περικεφαλαίας του ήρωα βασισμένη σε ερυθρόμορφο αμφορέα  του 350 π.Χ. ,   στον οποίο απεικονίζεται η Θέτις ή κάποια από τις αδελφές της να την κρατάει.

 

Representation of the helmet based on a red-figured vase dated to  350B.C. , on which Thetis (or one of her sisters )is carrying it.

Περικλής / Pericles

τριηρης -ΓΝΩΜΙΚΟ

200px-Hellenic_Navy_Seal.svg

                ”Mέγα το της θαλάσσης κράτος.” 

                       Περικλής 495 – 429 π.Χ.

               ”Great is the might of the sea”

                      Pericles     495 – 429 B.C

 

 

 

 

Ζευς ο Μηχανεύς / Zeus the Contriver

ζευς σκοταδιΤΕΛΙΚΟ

2a231a670728b498f437c81caddba7cd

 

 

Aναπαράσταση βασισμένη σε ερυθρόμορφη σκηνή Αττικού αμφορέα , ο οποίος  χρονολογείται γύρω στο 450 π.Χ.

Rappresentation based on a red-figured attic vase , which dates back to 450 B.C.

Φύση / Nature

πανας2

  ”Σε όλα τα πράγματα της φύσης υπάρχει κάτι θαυμαστό”

   Αριστοτέλης  384 – 322 π.Χ.

 ”In all things of nature there is something of the marvelous.”

   Aristotle          384 – 322 B.C.

Παν / Pan

παναςπορτραιτο

0-07751300-1335179083Στην ελληνική μυθολογία, ο Πάνας , γιος του Ερμή , θεωρείται ο θεός της πανίδας , των βοσκών και των κοπαδιών, της φύσης γενικότερα και σύντροφος των Νυμφών. Έχει τα οπίσθια πόδια και κέρατα κατσίκας,  όπως ο Φαύνος ή ο σάτυρος .Κατά την επικρατέστερη εκδοχή γεννήθηκε στην Αρκαδία , αναγνωρίζεται επίσης ως θεός των πεδίων, των  ελαιώνων και των δασωμένων κοιλάδων.Εξαιτίας αυτού, ο Πάνας συνδέεται με τη γονιμότητα και την εποχή της άνοιξης.Οι αρχαίοι Έλληνες τον θεωρούσαν επίσης και θεό της θεατρικής κριτικής.

In Greek mythology, Pan , son of  the god Hermes is the god of the wild, shepherds and flocks, nature of mountain wilds and rustic music, and companion of the nymphs. His name originates within the Ancient Greek language, from the word paein (πάειν), meaning “to pasture.”. He has the hindquarters, legs, and horns of a goat, in the same manner as a faun or satyr. With his homeland in rustic Arcadia, he is also recognized as the god of fields, groves, and wooded glens; because of this, Pan is connected to fertility and the season of spring. The ancient Greeks also considered him to be the god of theatrical criticism.