Εν νυκτί βουλή / Decision by night

τοξοτης2

 

”Αγών ου μένει άνδρας λελειμμένους”         Αισχύλος 525 – 456 π.Χ.

“There is no avoidance in delay.”                     Αeschylus 525 –  456 B.C.

Advertisements