Προυσίας Α’ της Βιθυνίας / Prousias Ι the Bithynian

Προυσίας Α ‘, βασιλιάς της Βιθυνίας και σύμμαχος του Βασιλείου της Μακεδονίας. Ήταν γιος του Ζιαήλα και συνήψε συγγενικό δεσμό με τον Δημήτριο Β΄ της Μακεδονίας. Η Προύσα ( Bursa ), στην σημερινή Τουρκία, ανοικοδομήθηκε και πήρε το όνομα της από τον ίδιο. 243 π.Χ.-182 π.Χ.

Prusias I, was a king of Bithynia and an ally of the Macedonian Kingdom. He was son of Ziaelas and he formed a marriage alliance with Demetrius II Aetolicus of Macedon. The city of Brusa in Turkey, was rebuilt and renamed by him. 243 – 182 BC.

Προσωπογραφία διαστάσεων 15×18 εκ. με μολύβι / Pencil portrait 15×18 cm.

Νόμισμα του βασιλιά με την όψη του, φέρει διάδημα στο κεφάλι του / King’s coin with his diameded head.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s