Θεόφραστος / Theophrastus

Ο Θεόφραστος (371 π.Χ. – 287 π.Χ.) ήταν φιλόσοφος της αρχαιότητας και θεωρείται συνεχιστής του Αριστοτέλη τον οποίο και διαδέχτηκε στη διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής. Προσωπογραφία με σινική μελάνη ( Rotring 0.1 ), διαστάσεων 20 x 21 χιλιοστών.

Theophrastus (371 – c. 287 BC) was a Greek philosopher and the successor to Aristotle in the Peripatetic school. Portrait with Indian ink ( Rotring 0.1 ), 20 x 21 milimeters.

Advertisements

Προυσίας Α’ της Βιθυνίας / Prousias Ι the Bithynian

Προυσίας Α ‘, βασιλιάς της Βιθυνίας και σύμμαχος του Βασιλείου της Μακεδονίας. Ήταν γιος του Ζιαήλα και συνήψε συγγενικό δεσμό με τον Δημήτριο Β΄ της Μακεδονίας. Η Προύσα ( Bursa ), στην σημερινή Τουρκία, ανοικοδομήθηκε και πήρε το όνομα της από τον ίδιο. 243 π.Χ.-182 π.Χ.

Prusias I, was a king of Bithynia and an ally of the Macedonian Kingdom. He was son of Ziaelas and he formed a marriage alliance with Demetrius II Aetolicus of Macedon. The city of Brusa in Turkey, was rebuilt and renamed by him. 243 – 182 BC.

Προσωπογραφία διαστάσεων 15×18 εκ. με μολύβι / Pencil portrait 15×18 cm.

Νόμισμα του βασιλιά με την όψη του, φέρει διάδημα στο κεφάλι του / King’s coin with his diameded head.

Αρειος Ζευς / Arius Zeus

Ο Αρειος Ζευς της αρχαίας Ηπείρου, σχέδιο με μολύβι.

Pencil painting featuring Arius Zeus of ancient Epirus.